cat xxx.srt | grep -v "..:.." | grep -vE "[[:digit:]]+$" | grep -v "$" > xxx.txt

posted by 신묘군

댓글을 달아 주세요